تفاوت نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده چیست ؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده نموداری است که اثرات عواملی مانند تقسیم سود نقدی، افزایش سرمایه بر روی نمودار وجود ندارد ولی در نمودار تعدیل نشده اثرات این عوامل در نمودار قیمت به صورت گپ نموداری ظاهر می‌شود.

ادامه مطلب