ما در آکادمی مالی نیکخوی، تمام تلاش خود را بکار میبریم تا دوره های جامع و سازنده ای تولید کنیم. شخصی که نیازمند یک دوره آموزشی ست، بایستی به حدی از آگاهی و توانمندی برسد که از هرگونه آموزش دیگر بی نیاز شود.

بدیهی است بزرگترین آموزگار در همه مقاطع، بازار خواهد بود اما افراد می بایست توانایی تحلیل و پیش بینی را کسب کنند.

در آکادمی مالی نیکخوی، چرا و چطور معنی ندارد!

هر دانشجویی پس از گذراندن دوره بایستی بتواند هر رویدادی را به درستی تجزیه تحیلیل و تفسیر کند.

این مسئولیتی بر گردن ماست که هیچ جای شبه ای برای دانشجویانمان باقی نگذاریم. لذا معتقدیم برگزاری دوره های جامع اولویت دارد.

کیفیت کلاس ها بر مدت برگزاری ارجحیت دارد. هر چند میکوشیم دوره های ما بیش از حد طولانی نشود اما نمیتوانیم از کیفیت خود کم کنیم.