تحلیل نماد ثقزوی

سهم بسیار زیبا در غالب یک کانال در حال حرکت میباشد.امروز روز بسیار مهمی برای سهم است تا بتواند کف کانال خود را حفظ کند.فشار عرضه هایی که روی تابلو میبینید به دلیل نزدیکی به چنل رگریسیون میانی میباشد.
با عبور از این محدوده راه سهم بسیار راحت میشود.

ادامه مطلب