چرا بیشترNFT‌ ها روی شبکه اتریوم ساخته می‌شوند؟

چرا بیشترNFT‌ ها روی شبکه اتریوم ساخته می‌شوند؟ سازگاری پروژه های بی همتا با اتریوم چگونه است؟