تحلیل سهام

تحلیل ثاباد

سهم از حوالی ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ مجدد جهت خرید بررسی شد و تا امروز در مدت زمان یک ماه به ۵۴۰۰ رسیده است.

اسکرول