تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال لسرما

یکی از بهترین نمودارهای بلند مدتی مربوط به همین لسرماست؛ بعد از شکست سقف بلند مدت و پولبک به این ناحیه حال روند صعودی جدیدی را استارت زده است.

تحلیل نماد ثقزوی

سهم بسیار زیبا در غالب یک کانال در حال حرکت میباشد.امروز روز بسیار مهمی برای سهم است تا بتواند کف کانال خود را حفظ کند.فشار عرضه هایی که روی تابلو میبینید به دلیل نزدیکی به چنل رگریسیون میانی میباشد.
با عبور از این محدوده راه سهم بسیار راحت میشود.

تحلیل نماد نوین

طبق تحلیل از محدوده ۵۸۰ حرکت خود را آغاز کرد و بلاانقطاع تا محدوده فعلی یعنی ۹۰۰ تومان رشد داشته است .. محدوده ۹۰۰ در واقع مقاومت استاتیک مهمی است و همانطورکه میبینید عرضه ها در این محدوده زیاد شده اند عرضه شدن صف خرید بعضی نمادهای بزرگ مانند #خودرو نیز آنهارا تشدید میکند.

تحلیل نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل

با توجه به ساختار نسبتی شاخص هم وزن به شاخص کل به نظر می رسد شاخص هم وزن در دو ماه آینده نسبت به شاخص کل پیشتاز باشد.

بنابراین سهام کوچک تر بازار اقبال بیشتری نسبت به سهام بزرگ در ماه پیش رو خواهند داشت

اسکرول